ข้อมูลนักเรียน

 

ข้อมูลนักเรียน (ณ วันที่ 10 มิถุนายน ของปีการศึกษา2558)

จำแนกตามระดับชั้นที่เปิดสอน

ระดับชั้นเรียน

จำนวนห้อง

เพศ

รวม

เฉลี่ยต่อห้อง

ชาย

หญิง

อ.1

อ.2

1

1

20

14

15

17

35

31

 

รวม

2

34

32

66

 

ป.1

ป.2

ป.3

ป.4

ป.5

ป.6

1

1

1

1

1

1

14

8

13

20

10

6

14

10

11

8

7

8

28

18

24

28

17

14

 

รวม

รวมทั้งหมด

6

71

58

129

195