ผลการดำเนินงาน

ผลการดำเนินงานในรอบปีที่ผ่านมา

                  ) งาน / โครงการ / กิจกรรมที่ประสบความสำเร็จ

ชื่องาน / โครงการ / กิจกรรม

หลักฐานยืนยันความสำเร็จ

 

. โครงการเข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารี

 

 

 

 

 

 

. โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการเรียนการสอน กิจกรรมอบรมสุดสัปดาห์ ณ ลานธรรมะ

 

 

 

 

 

 

 

 

.โครงการพัฒนาประสิทธิบุคลากร

 

.โครงการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา

 

 

 

 

 

 

 

 

 

๑. นักเรียนมีระเบียบวินัย  รู้หน้าที่และมีความรับผิดชอบ  นักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่          ๑-๓  ร้อยละ ๑๐๐  ผ่านการเข้าค่ายพักแรมชั่วคราว ณ ค่ายลูกเสือโรงเรียนสิทธิพยากรณ์ ในระดับดีมาก                                    

นักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่  ๔-๖  ร้อยละ ๑๐๐  ผ่านการเข้าค่ายพักแรม ณ ค่ายลูกเสือหัตถวุฒิ  อ.มวกเหล็ก  จ.สระบุรี ในระดับดีมาก                                    

. นักเรียนมีความรู้ความสามารถทางด้านวิชาการคะแนน O-NET, NT, LAS  เพิ่มขึ้นในทุกระดับชั้นโดยเฉพาะอย่างยิ่ง ระดับชั้น ป.๖  คะแนนเฉลี่ยภาษาไทย ร้อยละ  ๔๔.๐๐  สังคมศึกษา ร้อยละ ๖๐.๐๐ ภาษาอังกฤษ  ร้อยละ ๕๘.๐๐ คณิตศาสตร์ ร้อยละ ๓๘.๗๕ วิทยาศาสตร์ ร้อยละ ๔๓.๗๕          สุขศึกษาและพลศึกษา ร้อยละ ๕๓.๗๕  ศิลปะ ร้อยละ ๗๔.๓๘ การงานอาชีพและเทคโนโลยี ร้อยละ ๕๓.๗๕ และนักเรียนมีคุณธรรมด้านความซื่อสัตย์สุจริตเพิ่มขึ้น

.ครูมีความตระหนักในวิชาชีพมีความรู้ความสามารถในการสอนระดับปฐมวัย  มีขวัญและกำลังใจเพิ่มขึ้น

. หลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย  พุทธศักราช ๒๕๔๖(ฉบับปรับปรุง) โดยมีส่วนร่วมของ คณะครู ชุมชนและโรงเรียนที่ไปศึกษาดูงานในการจัดการศึกษาและพัฒนาหลักสูตร และหลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนสิทธิพยากรณ์ ตามหลักสูตรแกนกลาง ๒๕๕๑ โดยมีส่วนร่วมของ คณะครู ชุมชนและโรงเรียนที่ไปศึกษาดูงานในการจัดการศึกษาและพัฒนาหลักสูตร

 


ชื่องาน / โครงการ / กิจกรรม

หลักฐานยืนยันความสำเร็จ

๕.โครงการเรียนฟรี ๑๕ ปีอย่างมีคุณภาพ

 

 

๖.ส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ และส่งเสริมการสืบค้นข้อมูลความรู้จาก Internet

 

 

 

 

๗. โครงการอาหารกลางวัน (เริ่ม ๔ มิ.ย. ๒๕๕๓)

 

๘.  กิจกรรมติดตั้งครูตู้ จานดาวเทียมเพื่อการเรียนทางไกลของวังไกลกังวล

๙. โครงการโรงเรียนคู่หูส่งเสริมทันตสุขภาพกับโรงเรียนบ่อตาโล่

 

๑๐.โครงการพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา

 

 

๑๑. โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

๕. คณะครู ผู้ปกครอง นักเรียน และชุมชนให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี มีความพึงพอใจในการจัดสรรงบประมาณที่โปร่งใส และชัดเจนในการปฏิบัติ

๖. นักเรียนในระดับชั้น ป.๑-๖ สามารถสืบค้นทาง Internet ได้ร้อยละ ๘๐ และได้รับรางวัลจากการแข่งขันทางวิชาการคัดเลือกระดับอำเภอ (จากงานเปิดโลกมหกรรมวิชาการและศิลปะหัตกรรมนักเรียน Child Show ๒๐๑๐    โรงเรียนวิเชียรอุปถัมภ์  เมื่อวันที่ ๑๐-๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๓) จำนวน     รางวัล

๗. โรงเรียนบริหารจัดการให้นักเรียนได้รับอาหารกลางวันฟรี  ทุกคน  ทุกวัน

๘. มีจานรับสัญญาณดาวเทียมเพื่อการเรียนทางไกลจากวังไกลกังวล  ตั้งแต่ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑-๖

๙. ได้รับรางวัลชนะเลิศหมวดที่ ๑ การจัดกิจกรรมการเรียนรู้เรื่องทันตสุขภาพ จากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เมื่อวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๓

๑๐. ได้รับรางวัลชนะเลิศจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑ จากการประกวด         สื่อนวัตกรรมการเรียนการสอนภาษาไทย โดยใช้ป๊อบอัฟ        เล่าเรื่อง

๑๑. การแข่งขันทางวิชาการ (จากงานเปิดโลกมหกรรมวิชาการและศิลปะหัตกรรมนักเรียน Child Show ๒๐๑๐             บึงพระราม จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เมื่อวันที่  ๒๗-๒๙  ธันวาคม ๒๕๕๓) จำนวน ๒  รางวัล ดังนี้  ระดับเหรียญเงิน  จำนวน ๒ รางวัล ได้แก่ กิจกรรมทัศนศิลป์ประเภทปะติดเศษวัสดุ  ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔-๖  และกิจกรรมเล่านิทานคุณธรรมระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑-๓ และการแข่งขันทางวิชาการคัดเลือกระดับอำเภอ           (จากงานเปิดโลกมหกรรมวิชาการและศิลปะหัตกรรมนักเรียน Child Show ๒๐๑๐    โรงเรียนวิเชียรกลิ่นบำรุงอุปถัมภ์ เมื่อวันที่  ๑๐-๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๓)  จำนวน  ๒๔   รางวัล

 

ชื่องาน / โครงการ / กิจกรรม

หลักฐานยืนยันความสำเร็จ

๑๒. โครงการพัฒนาบรรยากาศสิ่งแวดล้อม

และแหล่งเรียนรู้ ประกอบด้วยกิจกรรม ๓ ด้าน คือ

๑. ด้านบริหารจัดการ

   ๑.๑  กิจกรรมพัฒนาการจัดองค์กร

   ๑.๒  กิจกรรมระดมทรัพยากร

   ๑.๓  กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้

   ๑.๔  กิจกรรมประชาสัมพันธ์

๒. ด้านกายภาพ

   ๒.๑  กิจกรรมปรับสภาพภูมิทัศน์

   ๒.๒  กิจกรรมพัฒนาอาคารสถานที่

   ๒.๓  กิจกรรมพัฒนาแหล่งเรียนรู้

   ๒.๔  กิจกรรมส้วมสุขสันต์

   ๒.๕  กิจกรรมระบบสุขาภิบาลและ

            สาธารณูปโภค

๓. ด้านวิชาการ

   ๓.๑  กิจกรรมสู่ความเป็นเลิศ

   ๓.๒  กิจกรรมภูมิปัญญาท้องถิ่น

   ๓.๓  กิจกรรมไทยเข้มแข็ง

  ๑๒. สถานศึกษาเกิดการปรับเปลี่ยนทั้งด้านบริหารจัดการ ด้านภายภาพ และด้านวิชาการ ยังผลให้ผู้ปกครองและชุมชนมีความพึงพอใจว่าสถานศึกษามีการพัฒนาอย่างก้าวกระโดดในประเด็นต่อไปนี้

   ๑) อาคารเรียนและอาคารประกอบ พอเพียง มีความสะอาด ปลอดภัย และได้รับการพัฒนาตกแต่งดีขึ้น

   ๒) มีการตกแต่งสวนหย่อมรอบบริเวณโรงเรียน

   ๓) มีทางเข้าโรงเรียนเป็นพื้น คสล. กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๐๐ เมตร

   ๔) ระบบน้ำดื่ม น้ำใช้ และการแปรงฟัน

   ๕) บริเวณรอบเสาธงมีความปลอดภัย

   ๖) ศาลาพักร้อนได้ปรับปรุงสวยงาม

   ๗) มีแหล่งเรียนรู้ที่พร้อมใช้ อาทิ เช่น ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ห้องสมุด ห้องพยาบาล มุมสหกรณ์ มุมประชาสัมพันธ์ ระบบดาวเทียมทางไกล และจานดาวเทียม

   ๘) ห้องเรียนมีบรรยากาศที่ดีขึ้น

   ๙) มีไวนิวประชาสัมพันธ์เรื่องต่างๆ เช่น ลูกสิทธิพยากรณ์

ยิ้มไหว้ทักทายกัน คำขวัญ การต้อนรับ ประชาสัมพันธ์ โครงการเรียนฟรี เรียนดี ๑๕ ปี อย่างมีคุณภาพ

   ๑๐) ห้องส้วมครูและนักเรียนสะอาด พอเพียง ปลอดภัย

และพร้อมใช้บริการ