ข้อมูลบุคลากร

ข้อมูลบุคลากร

ประเภท

บุคลากร

เพศ

ระดับการศึกษาสูงสุด

อายุเฉลี่ย

ประสบการณ์สอนเฉลี่ย

ชาย

หญิง

ต่ำกว่า ป.ตรี

ป.ตรี

สูงกว่า ป.ตรี

ผู้อำนวยการ

-

-

-

๕๒

๓๒

รองผู้อำนวยการ

-

-

-

-

-

-

-

ครูประจำการ

-

-

๕๐

๒๑

ครูอัตราจ้าง

-

๔๗

นักการ / ภารโรง

-

-

-

๓๑

-

อื่น ๆ ..............(ระบุ)

-

-

-

-

-

-

-

รวม

๔๕

๒๐

๑๒

    มีครูที่สอนวิชาตรงตามวิชาเอก     คน  ( ๑๐๐ %)

    มีครูที่สอนวิชาตามความถนัด      -  คน   ( ๐ % )

    ครูทำการสอนโดยเฉลี่ยคนละ   ๒๕  ชั่วโมงต่อสัปดาห์