สอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้าง

โพสต์9 เม.ย. 2555 02:30โดยluangpipat@gmail.com   [ อัปเดต 9 เม.ย. 2555 02:34 ]

ประกาศ โรงเรียนสิทธิพยากรณ์

เรื่อง สอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้าง
              โรงเรียนสิทธิพยากรณ์มีความประสงค์จะ สอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้าง ราคากลางของงานก่อสร้างในการสอบราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น ,๖๕๐,๒๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านหกแสนห้าหมื่นสองร้อยบาทถ้วน)

[..รายละเอียดเพิ่มเติม...]

ĉ
luangpipat@gmail.com,
9 เม.ย. 2555 02:30