ข่าวประชาสัมพันธ์

สิทธิพยากรณ์ ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศ สอบราคาคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์

โพสต์18 ก.ค. 2555 07:36โดยchariyawadee sapprasert   [ อัปเดต 25 ก.ค. 2555 07:20 โดย luangpipat@gmail.com ]

ประกาศโรงเรียนสิทธิพยากรณ์

เรื่องสอบราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ประจำห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์

ปีงบประมาณ 2555   แบบ  PCL1   TYPE 1

---------------------------


          โรงเรียนสิทธิพยากรณ์มีความประสงค์จะ สอบราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ประจำห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์  ปีงบประมาณ 2555  แบบ PCL 1 TYPE 1 จำนวน  14 รายการ  ตามรายละเอียด ดังนี้

1.                                    เครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ประมวลผลทั่วไป ( สำหรับนักเรียน )            จำนวน    10      หน่วย

2.                                    เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย ( Server Computer )                                     จำนวน       1      หน่วย

3.                                    เครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ประมวลผลระดับสูง ( สำหรับครู )                  จำนวน     1      หน่วย

4.                                    อุปกรณ์กระจายสัญญาณ ( Switch Type 4 )                                             จำนวน     1    หน่วย

5.                                    เครื่องสำรองไฟฟ้าสำหรับเครื่องแม่ข่าย                                                 จำนวน        1    หน่วย

6.                                    เครื่องสำรองไฟฟ้าสำหรับเครื่องประมวลผลระดับสูง                            จำนวน    1      หน่วย

7.                                    เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์สำหรับเครือข่าย                                                 จำนวน    1    หน่วย

8.                                    เครื่องพิมพ์ Multi function ชนิดพ่นหมึก                                                 จำนวน        1      หน่วย

9.                                    เครื่องโปรเจคเตอร์พร้อมจอรับภาพ                                                      จำนวน                1      หน่วย

10.                            โต๊ะวางเครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่าย ( สำหรับครู)                                     จำนวน               1      หน่วย

11.                            เก้าอี้คอมพิวเตอร์ ( สำหรับครู)                                                             จำนวน                1      หน่วย

12.                            โต๊ะวางเครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่าย ( สำหรับนักเรียน)                             จำนวน                10      หน่วย

13.                            เก้าอี้คอมพิวเตอร์ ( สำหรับนักเรียน)                                                     จำนวน                20      หน่วย

14.                            ค่าติดตั้งระบบไฟฟ้า และระบบเครือข่าย                                            จำนวน           1    หน่วย

 


ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้


 
 

                   1. เป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคาซื้อดังกล่าว
                   2. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
                   3. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
                   4. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่โรงเรียนสิทธิพยากรณ์

 ณ วันที่ประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการสอบราคาซื้อครั้งนี้                   กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่  12  กรกฎาคม  2555 ถึงวันที่ 24  กรกฎาคม 2555 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึงเวลา  16.30  น.  ไม่เว้นวันหยุดราชการ   โรงเรียนสิทธิพยากรณ์  หมู่ที่ 6  ต.วังน้อย   อ.วังน้อย จ. พระนครศรีอยุธยา 13170    และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคา   ในวันที่  25  กรกฎาคม  2555     โรงเรียนวัดกษัตราธิราช    อ .พระนครศรีอยุธยา  จ.พระนครศรีอยุธยา ตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป                  ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาซื้อ ได้ที่ โรงเรียนสิทธิพยากรณ์ หมู่ที่ 6  ต.วังน้อย  อ. วังน้อย      จ.  พระนครศรีอยุธยา 13170 ในวันที่  12   กรกฎาคม  2555  ถึงวันที่  24  กรกฎาคม  2555 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึงเวลา 16.30  น. ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.gprocurement.go.th หรือ www.sithipayagorn.com  หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข  08-9109-4441  ในวันและเวลาราชการ ประกาศ ณ วันที่  12   กรกฎาคม  พ.ศ.  2555 

(นางกัลยรัตน์  เมืองสง)ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนสิทธิพยากรณ์

 

ตลาดหุ้นร่วมใจสู้ภัยน้ำท่วม

โพสต์3 พ.ค. 2555 21:31โดยโรงเรียนสิทธิพยากรณ์ จ.พระนครศรีอยุธยา   [ อัปเดต 30 มิ.ย. 2555 01:21 ]


โรงเรียนสิทธิพยากรณ์ ได้รับการสนับสนุนหลังจากประสบอุทกภัยจากบริษัท เดอะไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) "ตลาดหุ้นร่วมใจสู้ภัยน้ำท่วม" โครงการคืนโรงเรียนให้ลูกหลานสานสัมพันธ์ชุมชน  เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2555 บริษัทถือเป็นวัน Minor Founder' s Day  ซึ่งวันนี้พนักงานจะสละทรัพย์ส่วนตัวทำความดีเพื่อสังคม และ HBD ให้กับ Mr.Heinecke ประธานกรรมการของบริษัท ในโครงการนี้ได้รับเกียรติจากผู้บริหารระดับสูงของบริษัทมาร่วมงานด้วย ทั้งนี้บริษัทได้ มอบกุญแจแห่งความสำเร็จในการฟื้นฟูปรับปรุงโรงเรียนมานานเกือบ ๒ เดือนหลังประสบอุทกภัย
 
Gadget ที่คุณเพิ่มไม่ถูกต้อง

สอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้าง

โพสต์9 เม.ย. 2555 02:30โดยluangpipat@gmail.com   [ อัปเดต 9 เม.ย. 2555 02:34 ]


ประกาศ โรงเรียนสิทธิพยากรณ์

เรื่อง สอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้าง
              โรงเรียนสิทธิพยากรณ์มีความประสงค์จะ สอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้าง ราคากลางของงานก่อสร้างในการสอบราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น ,๖๕๐,๒๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านหกแสนห้าหมื่นสองร้อยบาทถ้วน)

[..รายละเอียดเพิ่มเติม...]

Lotus Express Area 3 ร่วมฟื้นฟูหลังน้ำลด

โพสต์1 เม.ย. 2555 22:19โดยโรงเรียนสิทธิพยากรณ์ จ.พระนครศรีอยุธยา   [ อัปเดต 1 เม.ย. 2555 22:20 ]

ผู้จัดการสาขาของ Lotus Express Area 3 จำนวน 30 คน ได้มาร่วมฟื้นฟูหลังน้ำลดให้กับโรงเรียนสิทธิพยากรณ์ โดยคุณจตุรงค์ ผ่องแผ้ว ผู้จัดการระดับภาคพร้อมทั้งมอบอุปกรณ์การเรียน กีฬา ของเล่น ปลูกต้นไม้ เป็นมูลค่าถึง 96,000 บาท (เก้าหมื่นหกพันบาทถ้วน)  เมื่อวันที่ 4-6 กุมภาพันธ์ 2555 คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครอง ชุมชน ครูและนักเรียนขอกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูง 


Lotus Express Area 3


ประสบอุทกภัย

โพสต์21 ธ.ค. 2554 03:22โดยluangpipat@gmail.com   [ อัปเดต 26 ก.พ. 2555 18:36 โดย โรงเรียนสิทธิพยากรณ์ จ.พระนครศรีอยุธยา ]


เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2554  5 ธันวาคม 2554 โรงเรียนได้ประสบอุทกภัยอย่างหนัก น้ำท่วมสูงถึง 1.80 เมตร ถ้าเป็นบริเวณที่ลุ่มจะสูงถึง 2.00 เมตร ซึ่งทางโรงเรียนได้เก็บของไว้ที่สูงเพียง 1.20 เมตร โดยเทียบเคียงกับปริมาณน้ำที่เคยท่วมในปี พ.ศ. 2538 และ พ.ศ. 2549 เมื่อจะมาเก็บของเพิ่มเติมขึ้นชั้น 2 ของอาคาร ก็ไม่สามารถทำได้ เนื่องจากถนนถูกตัดขาด และน้ำท่วมสูงอย่างรวดเร็วจนเก็บของไม่ทัน

สภาพห้องเรียนชั้นล่าง/ห้องสมุด/ห้องธุรการ/ห้องประชุมวิชาการและห้องอนุบาลจึงเสียหายอย่างหนัก แม้แต่อาคารเอนกประสงค์ที่ใต้ถุนเป็นโรงอาหารถูกน้ำท่วมเต็มพื้นที่ เกือบถึงชั้นสองอีกประมาณ 10 ซม.

1-5 of 5