แหล่งเรียนรู้

แหล่งเรียนรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่นและการใช้

                                - ห้องสมุดมีขนาด  ๓๖  ตารางเมตร จำนวนหนังสือในห้องสมุดทั้งหมดประมาณ ๒,๒๘๓ เล่ม

การสืบค้นหนังสือและการยืม - คืนใช้ระบบ การเขียนเอกสารการยืม-คืน  สถิติจำนวนนักเรียนในการใช้

ห้องสมุดโดยเฉลี่ย  ๖๘  คนต่อวัน  คิดเป็นร้อยละ  ๖๐.๑๘  สูงสุด เดือน มิถุนายน   ต่ำสุด เดือน ตุลาคม  (เปิดเรียน    วัน)

                                - แหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน (นอกจากห้องสมุด) และแหล่งเรียนรู้ภายนอกห้องเรียนอื่นสถิติการใช้ (จำนวนครั้ง / ปี) (เฉลี่ย)

แหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน

สถิติการใช้

แหล่งเรียนรู้ภายนอกโรงเรียน

สถิติการใช้

ชื่อแหล่งเรียนรู้

(จำนวนครั้ง / ปี)

ชื่อแหล่งเรียนรู้

(จำนวนครั้ง / ปี)

. บ่อขุดหลังโรงเรียน

. ห้องคอมพิวเตอร์

๔. ห้องอาหาร-โรงอาหาร

๕.  ป้ายนิเทศในห้องเรียน

๖.  ป้ายนิเทศนอกห้องเรียน

๗.  สนามบาสเก็ตบอล

๘.  สนามเด็กเล่น

๙.  สนามกีฬาเอนกประสงค์

๒๖๘

๔๒๖

๒๐๒

๒๐๒

๒๐๒

๔๑๕

๒๐๒

๕๗๖

 

๑.คลองระพีพัฒน์หน้าโรงเรียน

๒.ทุ่งนาหลังโรงเรียน

๓.พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ฯคลองห้า

๔.ศูนย์ศิลปาชีพบางไทร

๕.วัดสว่างภพ  อ.คลองหลวง

๖.ร้านค้าภายในหมู่บ้าน

๗.โบราณสถานของ อยุธยา

๘.ค่ายวิชาการพิพิธภัณฑ์

    วิทยาศาสตร์ฯคลองหก

๙.ค่ายลูกเสือหัตถวุฒิ                   

    อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี

๑๐.พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำ  มหาวิทยาลัยบูรพา จ.ชลบุรี

๑๑.ชาดหาดบางแสน จ.ชลบุรี

ฯลฯ

๑๙๕

 

๒๓๔

 

-

๘๐

๕๐

 

 

 

 

                - ปราชญ์ชาวบ้าน / ภูมิปัญญาท้องถิ่น / ผู้ทรงคุณวุฒิที่สถานศึกษาเชิญมาให้ความรู้แก่ครู /นักเรียนในปีการศึกษานี้

                                .  พระธรรมฑูตวัดลาดทราย          ให้ความรู้  เรื่อง  ความกตัญญูกตเวที

                                .  เจ้าหน้าที่สาธารณสุขตำบลวังน้อย ให้ความรู้เรื่อง ทันตสุขภาพ

                                ๓.  พระภิกษุวัดสว่างภพ  อำเภอคลองหลวง ให้ความรู้  เรื่อง  วันเข้าพรรษา

                                ๔.  เจ้าของร้านค้าในชุมชน  ให้ความรู้เรื่อง  สินค้าชนิดต่าง ๆ  ในด้านราคา  ปริมาณ และคุณภาพ

                                ๕.  นายรุ่งโรจน์  จุลดิลก  ให้ความรู้เรื่อง  การปลูกผัก  

                                .  นางสมใจ  สมประสงค์   ให้ความรู้เรื่อง  การเต้นแอโรบิค  การตัดผมชาย

                                ๗.  นางสมปอง ตั้งวรรธนะกุล  ให้ความรู้เรื่อง  การทำขนมไทย และการประดิษฐ์ดอกไม้

                                ๘.  นายสนอง  ประสงค์  ให้ความรู้เรื่อง กีฬาชักเย่อ  หมากฮอส  หมากรุก  มวยไทย

                    ๙.  นายมนัสชัย  ยิ่งเจริญ ให้ความรู้เรื่องดนตรี (อังกะลุง)