📣เรียน...ท่านผู้ปกครองทุกท่าน
นี้คือช่องทางการจัดการเรียนการสอน DLTV ของภาคเรียนที่ 1/2563 ในระดับชั้น อ.1 – ป.6

📡 ตามแนวทางการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในสถานการณ์โควิด-19                                                                                       📡  เริ่มออกอากาศ วันที่ 18 พฤษภาคม 2563  📡 📡

 คำแนะนำสำหรับผู้ปกครองและช่องทางการรับชม