ประวัติและผลงาน

ดร.กัลยรัตน์  เมืองสง

........................................................... 

 ประวัติการศึกษา

ปริญญาตรี    ปี  2523    การศึกษาบัณฑิต   วิชาเอกภาษาอังกฤษ   มศว. พิษณุโลก  

ปริญญาโท    ปี  2532    การศึกษามหาบัณฑิต   วิชาเอกจิตวิทยาการแนะแนว   มศว. ประสานมิตร          

ปริญญาเอก    ปี 2550   การศึกษาดุษฎีบัณฑิต   สาขาการบริหารการศึกษา   มหาวิทยาลัยบูรพา

ประวัติการทำงานและรับราชการ

พ.ศ. 2522-2536       ข้าราชการครู  สปจ. อุตรดิตถ์

พ.ศ. 2536-2544        ข้าราชการครู  สปจ. ฉะเชิงเทรา

พ.ศ. 2544-2546        ข้าราชการครู  สปจ. ปทุมธานี

พ.ศ. 2546-2549        ข้าราชการครูตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา  โรงเรียนชุมชนประชาธิปัตย์

                                  วิทยาคาร สพท.ปทุมธานี เขต 2

พ.ศ. 2549-2551        ข้าราชการครูตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา  โรงเรียนธัญรัคน์

                                  สพท. ปทุมธานี เขต 2

พ.ศ. 2551-ปํจจุบัน    ข้าราชการครูตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา  โรงเรียนสิทธิพยากรณ์

                                       สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1

ผลงาน

1) งานวิจัยเรื่อง ชุดแนะแนวพฤติกรรมประชาธิปไตยของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียน

    ชุมชนบ้านแก่งไกรสรพงษ์สงเคราะห์  อ.ตรอน จ.อุตรดิตถ์  ปี 2533

2) ครูผู้สอนภาษาอังกฤษดีเด่นระดับประถมศึกษาปีที่ 6 สปอ.ตรอน  สปจ.อุตรดิตถ์ ปี 2534

3) ครูผู้สอนภาษาอังกฤษดีเด่นระดับประถมศึกษาปีที่ 5 สปอ.บางปะกง สปจ.ฉะเชิงเทรา ปี 2537

4) วิทยากรแกนนำวิชาภาษาอังกฤษระดับจังหวัดของ สปจ. ฉะเชิงเทรา ปี 2539

5) ศึกษาดูงานการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษ ณ ประเทศออสเตรเลีย  ระหว่างเดือนกันยายน

    พฤศจิกายน 2539

6) คณะกรรมการกลุ่มวิชาภาษาอังกฤษของกลุ่มบางปะกงรุ่งโรจน์  สปอ.บางปะกง สปจ.ฉะเชิงเทรา

    ปี 2539-2544

7) คณะทำงานปรับปรุงหลักสูตรวิชาภาษาอังกฤษชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ของ สปช.

    กระทรวงศึกษาธิการ  ปี 2542 ( ENGLISH  IS  FUN )

8) ศึกษาดูงานการบริหารจัดการศึกษาของประเทศสาธารณรัฐเกาหลีใต้ เดือนมีนาคม ปี 2549

9) งานวิจัยเรื่อง รูปแบบการพัฒนาภาวะผู้นำเชิงกลยุทธ์ของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี 2550

      โดยได้รับทุนการวิจัยของ สกว. จำนวน  50,000  บาท (ห้าหมื่นบาทถ้วน)

10) คณะทำงานการจัดทำคู่มือการพัฒนาผู้นำการเปลี่ยนแปลงของโรงเรียนประเภทที่ 1 ซึ่งเป็น

      โครงการร่วมระหว่างสถาบันพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ( วัดไร่ขิง) ร่วมกับ สพฐ. ปี 2550

11) คณะทำงาน MOUระหว่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีและสพท.ปทุมธานี เขต 2

      เรื่องการเปิดหลักสูตรวิทยาศาสตร์ฐานเทคโนโลยีของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา

      2552

12) กรรมการสอบสารนิพนธ์นักศึกษาโครงการปริญญาโทสาขาบริหารและนโยบายสวัสดิการสังคม 

      คณะสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  เรื่อง การบริหารจัดการกองทุนหมู่บ้านระดับดี (AAA)  

      กรณีศึกษา  อำเภอโพธิ์ทอง  จังหวัดอ่างทอง

13) หนังสือเรียนวิชาเลือกรายวิชาการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเพลิดเพลิน   ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร  และไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ  ระดับประถมศึกษา  ปี 2554 และ 2555  ของสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย