ข้อมูลทั่วไป


ปรัชญาของโรงเรียน   :  เรียนรู้ตลอดชีวิต  สุขภาพกายและจิตดี  มีคุณธรรมนำความรู้

คำขวัญของโรงเรียน   :  เรียนดี  มีวินัย  ใฝ่คุณธรรม

 สีประจำโรงเรียน        :   ขาว - ชมพู

 อักษรย่อโรงเรียน        :   ส.ก.

ข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษา

๑.  ข้อมูลทั่วไป                       

๑.๑   โรงเรียนสิทธิพยากรณ์  ตั้งอยู่หมู่ที่ ๖  ตำบลวังน้อย  อำเภอวังน้อย  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  รหัสไปรษณีย์  ๑๓๑๗๐ โทรศัพท์  ๐๓๕-๗๕๐๐๗๙ โทรสาร ๐๓๕-๗๕๐๐๗๙

E-mail  ; janstou_๗๒๙@yahoo.co.th    Website. http://www.thai-school.net/sitthipayakorn    

สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต   

๑.๒   เป็นสถานศึกษาขนาดเล็กที่เปิดทำการสอนตั้งแต่ระดับก่อนประถมศึกษา  ถึง ระดับชั้น

ประถมศึกษาปีที่ 

.   มีเขตพื้นที่บริการ คือ หมู่ที่ ๖  และหมู่ที่ ๗  ตำบลวังน้อย  อำเภอวังน้อย  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

๒.  ข้อมูลด้านการบริหาร

๒.๑   ผู้บริหารสถานศึกษาคือดร. กัลยรัตน์  เมืองสง   วุฒิการศึกษาสูงสุด  กศ.ด.  (การศึกษาดุษฎีบัณฑิต)  วิชาเอกการบริหารการศึกษา ดำรงตำแหน่งที่โรงเรียนนี้ตั้งแต่   ๒๗  ตุลาคม  ๒๕๕๑  จนถึงปัจจุบัน 

เป็นเวลา    ปี    เดือน    วัน

๒.๒  ผู้ช่วยผู้บริหาร (ที่ได้รับแต่งตั้ง) .................-....................คน         

. ประวัติโดยย่อ คำขวัญ และวัตถุประสงค์เฉพาะของสถานศึกษา

     ประวัติ  -   ก่อตั้งเมื่อวันที่      พฤษภาคม   ..  ๒๔๘๓   ใช้ชื่อโรงเรียนว่า    โรงเรียน                ปากคลองสี่     มีนายสุวิช  ทรัพย์ทวี  นายอำเภอวังน้อยในขณะนั้นเป็นผู้จัดตั้ง  โดยใช้สถานที่บ้านของนายใช้   แซ่เบ้  เป็นอาคารชั่วคราว  มีนายผาด  นิยมวิภาค  เป็นครูใหญ่คนแรก  เปิดทำการสอนตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่    ต่อมา  ปี  .. ๒๔๘๗ นายหลิม  ยุ่นสมาน  ครูใหญ่  ได้ รับบริจาคที่ดินจากนางจรูญ  สิทธิพยากรณ์  จำนวน  ๘ ไร่  พร้อมด้วยเงินจำนวน  ๘๐,๐๐๐  บาท  รวมกับเงินงบประมาณของทางราชการจำนวน  ๑๖๐,๐๐๐  บาท  ได้จัดสร้างอาคารเรียนแบบ  ๐๑๗  และเปลี่ยนชื่อโรงเรียนใหม่ว่า  โรงเรียนสิทธิพยากรณ์    มาจนถึงกระทั่งบัดนี้

                      พฤษภาคม  ๒๕๒๑  ประชาชน  ผู้ปกครอง  ร้านจักรวาลยนต์  และนายเกียง  แซ่เบ้  บริจาคเงินจำนวน  ๒๐,๐๐๐  บาท  ต่อเติมอาคารชั้นล่างจำนวน    ห้องเรียน  พร้อทำการเปิดเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 

๑๗  ตุลาคม  ๒๕๒๖  นายมนตรี  พงษ์พานิช  สส.จังหวัดพระนครศรีอยุธยา อนุมัติเงินงบพัฒนาจังหวัด  สร้างเรือนเพาะชำเป็นเงิน  ๒๐,๐๐๐  บาท

ปี พ.ศ. ๒๕๓๐  รับงบประมาณสรางบ่อเลี้ยงปลาเป็นเงิน  ๔๐,๐๐๐  บาท  สร้างถังเก็บน้ำฝน  แบบ ฝ.๓๓  จำนวน    ถัง  เป็นเงิน  ๓๕,๐๐๐  บาท  สร้งอาคารเอนกประสงค์ สปช. ๒๐๔  เป็นเงิน  ๓๖๐,๐๐๐  บาท  ได้รับเงินบริจาคจากประชาชน และคุณศุภชัย  คุณสิวรรณ  บุญศักดิ์ศรี  สร้างห้องสมุดเป็นเงิน  ๒๕,๐๐๐  บาท  ซึ่งขณะนั้น  นายสำรวย  เชิดชูสีมา  ดำรงตำแหน่งครูใหญ่ 

  กุมภาพันธ์  ๒๕๓๑  ทางราชการแต่งตั้ง  นายอารี  มังคะลัง  มาดำรงตำแหน่งแทน  นายสำรวย  เชิดชูสีมา 

  ตุลาคม  ๒๕๓๐  ทางราชการแต่งตั้ง  นายอำพันธ์  พรหมสอน  มาดำรงตำแหน่งแทน  นายอารี  มังคะลัง

เมษายน  ๒๕๓๒  ประชาชน  ผู้ปกครอง  และคณะครูร่วมกันบริจาคเงินสร้างห้องเรียนชั้นเด็กเล็ก  พร้อมอุปกรณ์  เป็นจำนวนเงิน  ๓๐,๐๐๐  บาท 

สิงหาคม  ๒๕๓๖  รับเงินงบประมาณพัฒนาจังหวัด  ๕๐,๐๐๐  บาท  สร้างศาลาเอนกประสงค์  เรืองไทย    หลัง  จากนายมนตรี  พงษ์พานิธ

  เมษายน  ๒๕๔๕  ทางราชการแต่งตั้ง  นางสุวิมล  เปลื้องกระโทก  มาดำรงตำแหน่ง  ครูใหญ่  แทนนายอำพันธ์  พรหมศรี

๑๑  สิงหาคม  ๒๕๔๕  ประชาชน  ผู้ปกครอง  และคณะครูร่วมกันบริจาคเงิน  ๑๒๒,๙๙๓  บาท  สร้างหองคอมพิวเตอร์  และซื้อคอมพิวเตอร์    ชุด

กันยายน  ๒๕๔๖  ชุมชน  ผู้ปกครอง  และคณะครูร่วมกันบริจาคเงิน  ๓๐,๐๐๐  บาท  สร้างห้องน้ำเด็กเล็ก    หลัง    ห้องแทนห้องน้ำที่ชำรุดผุพัง 

  ธันวาคม  ๒๕๔๖  ชุมชน  ผู้ปกครอง  และคณะครูร่วมกันบริจาคเงิน และจัดทอดผ้าป่าสร้างโต๊ะนั่งรับประทานอาหาร  ปูกระเบื้องห้องชั้นอนุบาลแห้องสมุด  เป็นเงิน  ๘๐,๐๐๐  บาท

  กุมภาพันธ์  ๒๕๔๗  ครอบครัวสุทธิศาสตร์  บริจาคเครื่องกรองน้ำ    ตัว  เป็นเงิน  ๒๖,๐๐๐  บาท

  ธันวาคม  ๒๕๔๗  นายสมพงษ์  สมบัติ  ชุมชน  ผู้ปกครอง  และคณะครูจัดทำผ้าป่า  ซื้อกระเบื้องปูโรงอาหาร  เป็นเงิน  ๗๘,๒๓๙  บาท

กรกฎาคม  ๒๕๔๘  ชุมชุน  ผู้ปกครอง  และคณะครูร่วมกันบริจาคเงินจัดซื้อกระเบื้องปูห้องเรียนชั้นล่าง  เป็นเงิน  ๖๕,๐๐๐  บาท

๒๖  มีนาคม  ๒๕๔๘  ชุมชุน  ผู้ปกครอง  และคณะครูร่วมกันบริจาค และจัดทอดผ้าป่า ทาสีอาคารเรียน  อาคารเอนกประสงค์  และจัดทำฐานพระพุทธรูปหน้าอาคารเรียนเป็นเงิน  ๑๘๐,๐๐๐  บาท

สิงหาคม  ๒๕๔๙  รับงบประมาณปรับปรุงระบบไฟฟ้า  ภายในโรงเรียนจาก สพฐ. เป็นเงิน  ๒๗๒,๐๐๐  บาท 

มกราคม  ๒๕๕๐  อบต.วังน้อย  มอบเครื่องเล่นนักเรียนชั้นอนุบาล    ชุด  เป็นเงิน  ๒๗,๕๐๐  บาท 

๑๕  มกราคม  ๒๕๕๑  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑  มีคำสั่งที่  ๕๘๓/๒๕๕๐  แต่งตั้งให้  นางเบญจพร  เสมา  มาดำรงตำแหน่ง  ผู้อำนวยการโรงเรียนสิทธิพยากรณ์  แทน นางสุวิมล  เปลื้องกระโทก

                                                ๑๒  สิงหาคม  ๒๕๕๑  ชุมชน  คณะกรรมการสถานศึกษา  ผู้ปกครอง  และคณะครูร่วมกันบริจาค  และจัดทอดผ้าป่า  จัดทำส้วมให้นักเรียน  เป็นเงิน  ๔๐,๐๐๐  บาท

                                                พฤษภาคม  ๒๕๕๑  มีข้าราชการครูจำนวน   คน  เป็ดทำการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลปีที่    ถึงประถมศึกษาปีที่    รวม    ชั้นเรียน  ปีการศึกษา  ๒๕๕๑  มีนักเรียน  จำนวน  ๙๑  คน 

                                                ให้บริการนักเรียน  ในเขตบริการ  หมู่ที่    และ    ตำบลวังน้อย  อำเภอวังน้อย  และนอกเขตบริการในพื้นที่หมู่ ๑๓  ตำบลคลองสาม  หมู่ที่  ๑๔, ๑๕, ๑๖  และหมู่    ตำบลพยอม  อำเภอวังน้อย เนื่องจากมีอาณาเขตติดต่อกัน

                                                ๒๗  ตุลาคม  ๒๕๕๑  สพท.อยุธยา  เขต ๑  มีคำสั่งที่  ๕๙๐/๒๕๕๑  แต่งตั้งให้  ดร.กัลยรัตน์  เมืองสง  มาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนสิทธิพยากรณ์แทน นางเบญจพร  เสมา  ที่ย้ายไปดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนวัดพะยอม

                                                  ธันวาคม  ๒๕๕๑  ผอ.กัลยรัตน์  เมืองสง  ต้องดำเนินการทอดผ้าป่าการศึกษาจากพื่อน ๆ  ผู้บริหาร  และโรงเรียนในเขต สพท.ปทุมธานี เขต ๒  เพื่อมาจัดทำห้องสุขาแบบสร้างเอง    ที่นั่ง  ได้เงินจำนวน  ๖๗,๕๐๐  บาท  โดยต้องใช้หนี้สินที่คงค้างจากร้างวัสดุก่อสร้างจำนวน ประมาณ  ๒๓,๐๐๐  บาท  และจัดทำต่อจนแล้วเสร็จในระดับหนึ่ง  โดยปูกระเบื้องภายในทุกห้องและใส่ซิงค์น้ำ

                                                มกราคม  ๒๕๕๒  ผอ.กัลยรัตน์  เมืองสง  มองเห็นสภาพการสอนคละชั้น    ห้อง  ของชั้นประถมศึกษาปีที่  ๒, ๔  และ ๕  จึงรับภาระเป็นครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่    พร้อมทั้งด้านการบริหารสถานศึกษาด้วย

                                                กุมภาพันธ์  ๒๕๕๒  ผอ.กัลยรัตน์  เมืองสง  ได้ดำเนินการเขียนโครงการระดมทรัพยากรจากงบประมาณกองทุนพัฒนาชุมชนรอบบริเวณพื้นที่โรงไฟฟ้าวังน้อยนำไปประสานงานกับกรรมการกองทุนระดับอำเภอคือกำนันอำพล  อัจจาครุ  ได้รับการอนุมัติงบประมาณจำนวน  ๑,๐๓๐,๐๐๐  บาท  นายไพโรจน์  บ้านคลองสี่  ในฐานะผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๖  ตำบลวังน้อยได้ดำเนินการสร้างศูนย์เรียนรู้ชุมชนลักษณะเป็นศาลาประชาคมขนาด  ๑๒  เมตร x  ๒๔  เมตร  รวมพื้นที่  ๒๘๘  ตารางเมตร  สูง    เมตร  พื้นคอนกรีตปูกระเบื้อง  หลังคา  Metal  Sheet  ไม่มีสาธารณูปโภค  ราคาประมาณ  ๘๓๗,๒๐๐  บาท  ปูกระเบื้องหน้าอาคารเรียนยาวประมาณ  ๓๗  เมตร  กว้าง    เมตร  ปูกระเบื้องภายในอาคารเอนกประสงค์  บันได  ทำตะแกรงลวดกักรอบโรงอาหารพร้อมประปิด เปิด  ทำที่ล้างชาม   ช่อง  แต่สูเกินระดับนักเรียน  จัดทำประตูรั้ว  ตะแกรงลวดกักฝั่งตะวันตก  ราคาประมาณ  ๑๔๗,๘๐๐  บาท  ฝังท่อน้ำประปาหมู่บ้าน  ๑๐๐  บาท  จำนวน  ๑๖  ท่อน  รวมทั้งค่าแรง  ราคาประมาณ  ๔๕,๐๐๐  บาท

                                                 ในปีการศึกษา  ๒๕๕๒  มีนักเรียน  ๘๓  คน  จำนวน    ห้องเรียน  มีครูประจำการรวมทั้งผู้บริหารสถานศึกษา    คน  ครูอัตราจ้างชั่วคราว    คน  สภาพโดยทั่วไปของโรงเรียนยังทรุดโทรมไม่น่าอยู่  น่าดู  และน่าเรียน  ขาดแคลนบุคลากร  ผอ.กัลยรัตน์  เมืองสง  ต้องรับผิดชอบเป็นครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่    และ    จำนวน  ๑๖  คาบ 

                                                ๑๖  มิถุนายน  ๒๕๕๒  ครูนภกมล  เถื่อนสมสี  ตำแหน่งครูผู้ช่วย  วิชาเอกประถมศึกษา  ได้เดินทางมารับตำแหน่ง  จึงมอบหมายให้เป็นครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่    และ   

                                                  กรกฎาคม  ๒๕๒  ครูชุติมา  เพราะสำเนียง  ตำแหน่งครูผู้ช่วย  วิชาเอกปฐมวัย  มารับตำแหน่งครูประจำชั้นอนุบาลปีที่    และ   

                                                สิงหาคม ธันวาคม  ๒๕๕๒  ผอ.กัลยรัตน์  เมืองสง  ได้ประสานเขียนโครงการพัฒนาบรรยากาศสิ่งแวดล้อมและแหล่งเรียนรู้กับกองทุนพัฒนาชุมชนรอบพื้นที่บริเวณโรงไฟฟ้าวังน้อย  ได้รบจัดสรรงบประมาณ  ๑,๐๐๐,๐๐๐  บาท  นำมาปรับปรุงห้องคอมพิวเตอร์  โดยต่อระบบ  Lan  จัดหา  Notebook  จำนวน    เครื่อง  โต๊ะและเก้าอี้โดยจ้างชาวบ้านทำ  ๑๐  ชุด  คอมพิวเตอร์    เครื่อง  สร้างอาคารจอดรถ  ฝาแขวน  ห้องธุรการ  ต่อโครงหลังคาหน้าอาคารพร้อมโครงตาข่าย  ที่แปรงฟัน  ระบบสุขาภิบาล  ระบบสาธารณูปโภค  เทพื้นคอนกรีตเชื่อมต่ออาคารเรียนและโรงอาหาร  ทำฐานเสาธงใหม่  พร้อมปูกระเบื้อง  ปรบปรุงอาคารเอนกประสงค์  ยกพื้นเวที  ซ่อมหน้าต่าง  ใส่กระจกช่องแสงตามห้องเรียน

                                                กันยายน  ๒๕๕๒  ได้รับจัดสรรงบประมาณ  ส้วมสุขสันต์ จากสพฐ.  จำนวน  ๖๓,๕๐๐  บาท  นำมาเทพื้นคอนกรีตรอบห้องส้วมแบบสร้างเอง    ที่นั่ง  ทำฝาแขวนผนักกั้นห้องแบ่งชาย หญิง  โถส้วมนักเรียนชาย    ที่  ใส่ฝาแขวนห้องส้วมแบบสร้างเอง    ที่นั่ง  พร้อมสาธารณูปโภค 

                                                ตุลาคม  ๒๕๕๒  ได้รับสนับสนุนงบประมาณเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  จำนวน  ๕๐,๐๐๐  บาท  เป็นสื่อนักเรียนอนุบาล  และจำนวน  ๑๐๐,๐๐๐  บาท  เป็นค่าสื่อ / อุปกรณ์ดาวเทียมทางไกล

                                                  พฤศจิกายน  ๒๕๕๒  ได้รับมอบทุนการศึกษาจำนวน  ๔,๐๐๐  บาท  ให้กับนักเรียนเรียนดี  ประพฤติดี  แต่ยากจนคือ เด็กหญิงศราวณี  เสือเล็ก  และเด็กหญิงจิราพร  เพชรอำไพ 

                                                กุมภาพันธ์  ๒๕๕๓  นายไพโรจน์  บ้านคลองสี่  ได้ประสานงบตกค้างจากเงินทุนฯ  มาสร้างถนน คสล. กว้าง    เมตร  ยาวประมาณ  ๑๐๐  เมตร  จากหน้าโรงเรียนถึงตัวอาคารเรียนด้วยงบประมาณ  ๑๕๐,๐๐๐  บาท

                                                ๒๖  มีนาคม  ๒๕๕๓  ได้ทอดผ้าป่าการศึกษา  ได้เงินจำนวน  ๗๔,๓๑๐  บาท  มีนายสุรจิตต์  สังข์นิลแก้ว  ผู้อำนวยการโรงไฟฟ้าวังน้อย  มาเป็นประธานในพิธี  มอบงบประมาณกองทุนฯ  ของปี  ๒๕๕๒  ให้กับท่านรอง ผอ.สพท.อยุธยา เขต ๑  นายวิโรจน์  ผลแย้ม  (โดยทำพิธีย้อนหลัง)  ได้นำงบประมาณผ้าป่ามาปรับปรุงห้องอนุบาลโดยติดตั้งเครื่องปรับอากาศ ติดผ้าม่าน  จัดหาอุปกรณ์การเรียน  ที่นอน  บ่อน้ำยางให้กับนักเรียนอนุบาล

                                                เมษายน พฤษภาคม  ๒๕๕๓  ได้รับจัดสรรงบประมาณแปรญัติจำนวน  ๒๐๐,๐๐๐  บาท  โดยเปิดสอบราคาจ้างได้แก่ร้าน พี.เค พาณิชย์  โดยนายพิเชฐ  สนั่นเสียง  ได้จำนวน  ๑๖๕,๐๐๐  บาท  โดยจัดทำแผงกันแดดอาคารเรียนแบบ  ๐๗๑  ยาว  ๔๐  เมตร x กว้าง    เมตร  เป็น Metal Sheet  ปรับปรุงห้องอนุบาลใส่ฝาแขวนขนาดยาว    เมตร  x    เมตร  ปรับปรุงห้องเก็บของหนาห้องธุรการโดยทำผนังกั้นห้องใส่กระจกบานเกล็ด  ประตูบานสวิง / อลูมิเนียมลูกฟูกสีชา  ใส่ฝาแขวน ทาสี ปรับปรุงชานพักบันได...ไม้เป็นพื้นคอนกรีต  ปูกระเบื้องและบันไดปูกระเบื้อง  ทำลูกกรงพร้อมเหล็กกล่องทาสี 

                                                กันยายน  ๒๕๓  นายสงวน  ช่างทองคลองสี่  ประธานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ได้บริจาคเงิน  ๓,๐๐๐  บาท  ล้างเครื่องกรองน้ำของ ธนาคาร ธกส.  และบริจาคเครื่องกรองน้ำให้    เครื่อง

                                                พฤศจิกายน  ๑๕๕๓  ได้รับงบตกค้างจากงบแปรญัติอีก  ๓๕,๐๐๐  บาทได้ลงยูริเทนอาคารเรียนชั้นบนพร้อมห้องกลาง

                                                มกราคม เมษายน  ๒๕๕๔  ผอ.กัลยรัตน์  เมืองสง  ได้ประสานโครงการรั้วสวยโรงเรียนงามไปยังคณะกรรมการกองทุนพัฒนาชุมชนรอบโรงไฟฟ้าวังน้อย  และได้รับการสนับสนุนงบประมาณจำนวน  ๑,๑๙๘,๗๕๐  บาท  มาก่อสร้างรั้วโรงเรียนยาว  ๑๖๖  เมตร  จำนวนเงิน  ๓๖๐,๖๐๐  บาท  ก่อสร้างประตูรั้วโรงเรียน  ๔๙,๐๐๐  บาท  ก่อสร้างเทคอนกรีตลานหน้าอาคารเรียนจำนวนเงิน  ๒๒๓,๑๐๐  บาท  ก่อสร้างป้ายโรงเรียนใหม่จำนวนเงิน  ๑๙๙,๘๐๐  บาท  และต่อเติมศูนย์การเรียนรู้ชุมชนเดิมเป็นห้องเรียนอนุบาลขนาด    ห้อง  จำนวนเงิน  ๓๖๖,๒๕๐  บาท

                                              ๑๙  มีนาคม  ๒๕๕๔  ได้ทำการทอดผ้าป่าการศึกษาพร้อมทั้งทำพิธีบัณฑิตน้อย  ทำพิธีมอบงบประมาณกองทุนพัฒนาชุมชนรอบโรงไฟฟ้าวังน้อย (ด้วยสติกเกอร์รีดบนฟิวเจอร์บอร์ด)  โดยนายวิชาญ  ศีริกระจ่าง  ตำแหน่งวิศวกรระดับ  ๑๑  ในนามผู้แทนงบประมาณกองทุนของโรงไฟฟ้าวังน้อย  และนายพิทยา  จันฤๅไชย  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑  เป็นตัวแทนของ สพฐ. รวมทั้ง ผอ.กัลยรัตน์  เมืองสง  และคณะกรรมการสถานศึกษา  เป็นผู้รับมอบ  พร้อมทั้งได้ทำพิธีเปิดป้ายโรงเรียนใหม่โดยท่านขจรชัย  วัฒนาประยูร  นายอำเภอวังน้อย  นายวิชาญ  ศิริกระจ่าง  วิศวกรระดับ  ๑๑  จากโรงไฟฟ้าวังน้อย  และนายพิทยา

จันฤๅไชย  ในครั้งนี้ได้ยอดผ้าป่าหลังจากหักค่าใช้จ่ายนำฝากเข้าบัญชีเงินรายได้เป็นเงิน  ๗๓,๘๖๔.๗๕  บาท   ได้นำมาทำฝาแขวนอาคารอนุบาล  ๒๓๔  ตารางเมตร  จำนวนเงิน  ๔๐,๐๐๐  บาท  ติดพัดลม    ตัว  เคลื่อนย้ายศาลาพักร้อนปูกระเบื้อง  ทำฐานศาลพระภูมิ  โต๊ะ / เก้าอี้อนุบาล  ที่นอนเด็กอนุบาล  เสื้อเอี้ยมเด็กอนุบาล

                                                เมษายน  ๒๕๕๔  ครูชัชวาลย์  ระดาฤทธิ์  ได้บริจาคทรัพย์จำนวน  20,000  บาท  (สองหมื่นบาทถ้วน) เป็นค่าทาสีรั้วโรงเรียน  (สีเขียว)

                                                  เมษายน  ๒๕๕๔  ได้ทำการเปิดซองสอบราคางบแปรญัติ  จำนวน  ๒๐๐,๐๐๐  บาท  ได้แก่ร้าน พี.เค. พาณิชย์  ของนายพิเชฐ  สนั่นเสียง  จำนวน  ๑๙๘,๐๐๐  บาท  และทำสัญญาจ้าง  วันที่  ๑๙  เมษายน  ๒๕๕๔  ระยะเวลา  ๖๐  วัน  แล้วเสร็จในวันที่  ๑๗  มิถุนายน  ๒๕๕๔  ปัจจุบันโรงเรียนสิทธิพยากรณ์  มีภารกิจในการจัดการศึกษา    ระดับ  คือ  ระดับก่อนประถมศึกษา  จัดการศึกษาตั้งแต่ชั้นอนุบาลปีที่  (   ขวบ )  ถึงชั้นอนุบาลปีที่  (   ขวบ )  และระดับประถมชั้นศึกษาปีที่