ข้อมูลทั่วไป


ปรัชญาของโรงเรียน   :  เรียนรู้ตลอดชีวิต  สุขภาพกายและจิตดี  มีคุณธรรมนำความรู้

คำขวัญของโรงเรียน   :  เรียนดี  มีวินัย  ใฝ่คุณธรรม

 สีประจำโรงเรียน        :   ขาว - ชมพู

 อักษรย่อโรงเรียน        :   ส.ก.

ข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษา

สภาพปัจจุบัน  ข้อมูลพื้นฐาน  คุณภาพการศึกษา

สภาพปัจจุบันของสถานศึกษา

          โรงเรียนสิทธิพยากรณ์เป็นโรงเรียนขนาดกลาง ตั้งอยู่ หมู่ที่ ๖ ตำบลวังน้อย อำเภอวังน้อย  

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา รหัสไปรษณีย์ ๑๓๑๗๐ โทรศัพท์  ๐๓๕-๗๕๐๐๗๙  Website.  http://www.sitthipayagorn.com 

สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑  ตั้งขึ้นเมื่อ  พ.๒๔๘๓ 

          มีเนื้อที่   ๘  ไร่   หมู่บ้านในเขตบริการ  ๒  หมู่บ้าน  ได้แก่ บ้านคลองสี่  หมู่ที่ ๖ และหมู่ที่ ๗  ตำบลวังน้อย  อำเภอวังน้อยเป็นชุมชนชนบท ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพรับจ้าง และทำนา  มีฐานะปานกลาง  และบางส่วนค่อนข้างยากจน  การคมนาคมสะดวก

ภารกิจ

                   โรงเรียนจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ๒  ระดับ  คือ

๑.      ระดับก่อนประถมศึกษา                

๒.       ระดับประถมศึกษา

โดยจัดการศึกษาให้บุบคลมีสิทธิและโอกาสเสมอกัน และไม่เสียค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา เน้นการจัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริงมากที่สุดจัดการเรียนการสอนโดยยึดเด็กเป็นสำคัญ   รวมทั้งปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมที่ดีงามและคุณลักษณะอันพึงประสงค์

            การบริหารโดยให้มีระบบบริหารจัดให้มีการประกันคุณภาพภายในโรงเรียน เพื่อไปสู่การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา และเพื่อรองรับการประกันคุณภาพภายนอก ด้วยการบริหารที่บูรณาการหลากหลายยืดหยุ่น โดยให้ครูและกรรมการสถานศึกษามีส่วนร่วมดำเนินงาน ลดขั้นตอนไม่จำเป็น เป็นการระดมทรัพยากรจากทุกภาคส่วนและการมีส่วนร่วมของกลุ่มบุคคลทุกฝ่าย

ข้อมูลพื้นฐาน  ปีการศึกษา ๒๕๖๒

.  ข้อมูลนักเรียน

          โรงเรียนสิทธิพยากรณ์  ได้รวบรวมและจำแนกข้อมูลนักเรียนปีการศึกษา  ๒๕๖๒  ดังนี้

          ๑.๑   ข้อมูล ณ วันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๒  มีจำนวนนักเรียนตั้งแต่ชั้นอนุบาล ๑  ถึง ชั้นประถมศึกษาปีที่  ๖  นักเรียน  จำนวนทั้งสิ้น ๒๓๘ คน จำนวนนักเรียนชาย ๑๒๖ คน จำนวนนักเรียนหญิง ๑๐๓ คน

          .  จำนวนประชากรวัยเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับ ที่อยู่ในเขตบริการ  จำนวน ๒๕ คน 

ได้เข้ารับการศึกษาจำนวน  ๒๕  คน  คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐

          .  จำนวนนักเรียนที่อยู่ในเขตบริการ และเข้ารับการศึกษาในโรงเรียนสิทธิพยากรณ์   ปีการศึกษา ๒๕๖๒  จำนวน ๑๕  คน คิดเป็นร้อยละ ๖๐.๐๐  เข้ารับการศึกษาโรงเรียนอื่น จำนวน ๑๐ คน  คิดเป็นร้อยละ ๔๐.๐๐

          .  จำนวนนักเรียนที่อยู่นอกเขตบริการ และเข้ารับการศึกษาในโรงเรียนสิทธิพยากรณ์ 

ปีการศึกษา ๒๕๖๑  จำนวน  ๕๕  คน  คิดเป็นร้อยละ ๗๕

. อาคารสถานที่

          ๒.  อาคารเรียน                    จำนวน  ๒  หลัง   ห้องเรียน  ๗  ห้อง ห้องพิเศษ  ๖ ห้อง 

รวม   ๑๓  ห้อง

          .  อาคารเอนกประสงค์          จำนวน  ๑  หลัง

          ๒.  ห้องน้ำ-ห้องส้วม              จำนวน  ๓  หลัง  จำนวน  ๑๑  ที่นั่ง

          ๒.๔  อาคารอนุบาล (ได้รับบริจาคงบกองทุนฯ)  จำนวน  ๑  หลัง  ๒  ห้อง ห้องส้วม ๔ ที่นั่ง