คณะกรรมการสถานศึกษา

รายชื่อคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

โรงเรียนสิทธิพยากรณ์

                               ตำบลวังน้อย     อำเภอวังน้อย     จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

 

1) นายสงวน  ช่างทองคลองสี่                           ผู้ทรงคุณวุฒิ                          ประธานกรรมการ

2) นายเชิง  สายศรี                                            ผู้ทรงคุณวุฒิ                          รองประธาน

3) นายสุรศักดิ์  ไกรสำรวม                                ผู้แทนผู้ปกครอง                      กรรมการ

4) จ่าสิบเอกธานี  สาระขวัญ                             ผู้แทนครู                                  กรรมการ

5) นายธนาธิป  สายศรี                                     ผู้แทนองค์กรชุมชน                  กรรมการ

6) นายธีรศักดิ์  สมบัติ                                      ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น          กรรมการ

7) พระสมชายไวยุพัทธีย์                                 ผู้แทนศาสนา                              กรรมการ

8) นายสำเริง  ศิริรักษ์                                      ผู้แทนศิษย์เก่า                            กรรมการ

9)  นางกัลยรัตน์  เมืองสง                                ผู้อำนวยการสถานศึกษา             กรรมการและเลขานุการ

10) นายสุวิทย์  บุญปถัมภ์                                ที่ปรึกษา                   

11) นายพูนศักดิ์  จั่นทองสุข                            ที่ปรึกษา

12) นายชูชาติ  จั่นทองสุข                               ที่ปรึกษา                   

13) นายสมชาย  ไฉยา                                    ที่ปรึกษา

14) นายแทน  สุขสนิท                                    ที่ปรึกษา