ทำเนียบผู้บริหาร

ผู้บริหารสถานศึกษาจนถึงปัจจุบัน  จำนวน    คน  ดังนี้

         .  นายผาด     นิยมวิภาค                                  ดำรงตำแหน่งครูใหญ่                       .. ๒๔๘๓๒๔๘๔

         .  นายหลิม     ยุ่นสมาน                                 ดำรงตำแหน่งครูใหญ่                       .. ๒๔๘๔๒๕๒๕

         .  นายสำรวย  เชิดชูสีมา                                ดำรงตำแหน่งครูใหญ่                       .. ๒๕๒๖๒๕๓๑

         .  นายอารี    มังกะลัง                                     ดำรงตำแหน่งครูใหญ่                       .. ๒๕๓๑๒๕๓๑

         .  นายอำพันธ์   พรหมศรี                              ดำรงตำแหน่งครูใหญ่                      .. ๒๕๓๑๒๕๔๔ 

         .  นางสุวิมล   เปลื้องกระโทก                        ดำรงตำแหน่งครูใหญ่ และผู้อำนวยการโรงเรียน    .. ๒๕๔๕๒๕๕๑

         .  นางเบญจพร  เสมา                                      ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน   พ.ศ. ๒๕๕๑

         ๘.  ดร.กัลยรัตน์  เมืองสง                                   ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน   พ.ศ. ๒๕๕๑ - ปัจจุบัน