ทำเนียบผู้บริหาร

ผู้บริหารสถานศึกษาจนถึงปัจจุบัน  จำนวน    คน  ดังนี้

         .  นายผาด               นิยมวิภาค                                     ดำรงตำแหน่งครูใหญ่                       .. ๒๔๘๓๒๔๘๔

         .  นายหลิม             ยุ่นสมาน                                     ดำรงตำแหน่งครูใหญ่                       .. ๒๔๘๔๒๕๒๕

         .  นายสำรวย          เชิดชูสีมา                                    ดำรงตำแหน่งครูใหญ่                       .. ๒๕๒๖๒๕๓๑

         .  นายอารี                มังกะลัง                                     ดำรงตำแหน่งครูใหญ่                       .. ๒๕๓๑๒๕๓๑

         .  นายอำพันธ์           พรหมศรี                                  ดำรงตำแหน่งครูใหญ่                      .. ๒๕๓๑๒๕๔๔ 

         .  นางสุวิมล               เปลื้องกระโทก                        ดำรงตำแหน่งครูใหญ่ และผู้อำนวยการโรงเรียน    .. ๒๕๔๕๒๕๕๑

         .  นางเบญจพร          เสมา                                         ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน   พ.ศ. ๒๕๕๑

         ๘.  ดร.กัลยรัตน์            เมืองสง                                   ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน   พ.ศ. ๒๕๕๑ - ๒๕๖๒

         ๙. นางสาวสุรารักษ์      มานะประสพสุข                     ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน  พ.ศ. ๒๕๖๓ - ปัจจุบัน