เทคโนโลยีแบบ 24 x 7

โพสต์26 ต.ค. 2555 07:23โดยโรงเรียนสิทธิพยากรณ์ จ.พระนครศรีอยุธยา   [ อัปเดต 26 ต.ค. 2555 07:50 ]

เทคโนโลยีแบบ 24 x 7

 

                                                                                                                                ดร.กัลยรัตน์  เมืองสง *

บทนำ

          การดำเนินการในยุคปัจจุบัน  ไอทีเป็นสิ่งสำคัญที่ทุกองค์กรต้องให้ความสำคัญ  ไอทีเป็นเครื่องมือเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน  ไอทีลดระยะทางและปัญหาทางสภาพภูมิศาสตร์  ทำให้วงจรการทำงานต่าง ๆ  เป็นไปอย่างรวดเร็วและสะดวก  การทำงานหลายอย่างจึงมีสภาพการทำงานหลายอย่างจึงมีสภาพการทำงานแบบ  24 x 7 (24 ชั่วโมง 7 วัน ในสัปดาห์)

          เราจะเปิดการเรียนการสอนแบบ  24 x 7  บ้างไม่ได้หรือ หากพิจารณาโมเดลการทำงานเชิงธุรกิจหลายแห่งการให้บริการต้องเน้นในเรื่อง  24 x 7  เป็นการลดค่าใช้จ่ายในการให้บริการ  การใช้สถานที่  ตลอดจนค่าสาธารณูปโภคต่าง ๆ  และหนทางหนึ่งที่ช่วยเพิ่มสภาพบริการให้เป็นแบบ  24 x 7  คือ  การทำงานแบบ  Virtual  และใช้หลักการของ e.

          ในโรงเรียนทั่วไปสามารถดำเนินการในรูปแบบ  e-School  ได้มากหมาย  มีระบบการศึกษาแบบใหม่ที่เรียนว่า  e-Learning  ที่เน้นการเรียนรู้ให้ได้มาก  รวดเร็ว  ต้นทุนประหยัด  และกระจายสู่ผู้เรียนโดยไร้ข้อจำกัด  มีการจัดการให้เกิด  e-Classroom  อย่างน้อยก็ให้บริการแบบ  e-Library  โดยมีสิ่งพิมพ์แบบ

ดิจิทัลให้บริการ  หรือที่เรียกว่าดิจดทัลไลบรารี  มี  e-Book, e-Journal  ตลอดจนบริการการเรียนการสอนแบบ  e-Service  การบริการ  e  เหล่านี้  ล้วนแล้วแต่เป็นบริการที่ทำให้การทำงานเป็นแบบ 24 x 7  ได้  ลองนึกดูว่าทุกวันนี้เราต้องใช้สถานที่ๆ  กว้างขวาง  มีห้องสมุดที่ใหญ่โต  มีตึกเรียนที่โอ่โถง  มีห้องประชุมที่หรูหรา  ซึ่งสิ่งต่าง ๆ เหล่านี้ล้วนแล้วแต่สะท้อนถึงต้นทุนและค่าใช้จ่าย  เราต้องเสียค่าสาธารณูปโภคและการบำรุงรักษาเป็นจำนวนมาก  อีกทั้งบริการที่ขึ้นกับสถานที่  ทำให้มีผู้เข้าใช้บริการได้ไม่มาก  มีข้อจำกัดที่จะต้องมีเวลาเปิด-ปิด  ต้องใช้คนคูแลมากมาย  และยังให้บริการแบบ  24 x 7  ไม่ได้

          ทำอย่างไรระบบโมเดลการเรียนรู้จึงจะเกิดตลอด  24  ชั่วโมงได้  ระบบบริการทางธุรกิจหลายอย่างล้วนแล้วแต่ลดขนาดให้เล็กลง  มีประสิทธิภาพสูงขึ้น  และใช้ไอทีช่วยบริหารจัดการ  โมเดลการเรียนรู้ก็คงต้องหันไปกาวิธีการนี้เช่นกัน

          การเรียนรู้แนว  Virtual  Classroom  เป็นแนวทางของการเสริมประสิทธิภาพและลดค่าใช้จ่าย  ลองนึกดูว่า  ข้อจำกัดของมนุษย์ในเรื่องการทำงานมีเพียงไรหากให้ผู้สอนแต่ละคน  สอนวันละหลายชั่วโมง ประสิทธิภาพการสอนจะเกิดขึ้นได้อย่างไร

          โมเดลการเรียนรู้รูปแบบใหม่จึงต้องหาทางเพิ่มประสิทธิภาพ  ขณะเดียวกันต้องลดค่าใช้จ่ายลงให้ได้มาก  การใช้ไอทีและระบบ  e  จึงเป็นหัวใจของการพัฒนาในระบบการศึกษาของประเทศไทยในปัจจุบันนี้ได้อย่างดียิ่ง

 

รูปแบบโมเดลทางด้านการศึกษา

 

          โมเดลซิงโครนัส

          เป็นการเรียนรู้ที่นัดเวลานัดสถานที่  นัดตัวบุคคลเพื่อให้เกิดการเรียนการสอน  มีการกำหนดตารางเวลาหรือตารางสอน  ระบบการเรียนการสอนโดยใช้รูปแบบซิงโครนัสยังเป็นสิ่งที่จำเป็น  ในเยาว์วัย  เด็กนักเรียนจะต้องเข้าโรงเรียนเพื่อเรียนแบบซิงโครนัส  เมื่อเข้ามหาวิทยาลัยก็มีการเรียนการสอนเพิ่มเติม แบบอะซิงโครนัส

          เทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามามีส่วนช่วยในเรื่องซิงโครนัสได้มากมาย  ตั้งแต่การนำเสนอบทเรียนของครู  มีการนำเสนอโดยใช้  เครื่องมือช่วย  เช่น  ระบบสไลด์  เพาเวอร์พอยต์  ระบบจำลองรูปภาพ  ระบบการนำเครื่องมือช่วยสอน  และจำลองสถานการณ์ต่าง ๆ  มาใช้ในการทำให้เกิดการเรียนรู้ได้ง่าย  และสร้างความกระตือรือร้นในการเรียนการสอน  (active)  ขณะเดียวกันก็ทำให้ลดระยะเวลา  ในการเรียนรู้ลงไปได้มาก

          เทคโนโลยีสารสนเทศยังเข้ามาช่วยในเรื่องการเรียนรู้แบบซิงโครนัสหลายอย่างเช่น  การสร้างไอทีแคมปัสเพื่อทำให้  ในที่ห่างไกลที่ขาดแคลนอาจารย์  สามารถใช้ระบบการเรียนการสอนแบบปฏิสัมพันธ์ผ่านทางวีดีโอคอนเฟอเรนซ์  เป็นระบบการเรียนการสอนทางไกลที่ระยะทางมีความสำคัญ  อาจารย์และนิสิตเสมือนอยู่ใกล้  มีปฏิสัมพันธ์กันได้  การเรียนการสอนในรูปแบบทางไกลนี้ยังสามารถสร้างเป็นห้องเรียนเสมือนจริง ๆ  (Virtual  Classroom)  โดยให้ผู้เรียนไม่ต้องเดินทางแต่เรียนผ่านเครือข่ายตามกำหนดเวลา  เพื่อเข้าห้องเรียนและเรียนได้แม้จะอยู่ที่ใดในโลก  ระบบการเรียนการสอนแบบห้องเรียนเสมือนจริง  ยังนำมาใช้กับการศึกษาตลอดชีวิตได้  เทคโนโลยีสารสนเทศยังช่วยการเรียนแบบซิงโครนัสอีกหลายอย่าง เช่น  ช่วยเก็บรวบรวมข้อมูลการดำเนิน  กิจกรรมต่าง ๆ  เช่น การบันทึกรายการเรียน  บันทึกการสอนวัดผล  การติดตามผล  ช่วยรับส่งข่าวสารต่าง ๆ  ระหว่างกัน  อีกทั้งบทเรียนและการดำเนินกิจกรรมยังสามารถบันทึกเก็บไว้  เช่น  เมื่อมีการเรียนการสอนทางไกลด้วย  วีดีโอคอนเฟอเรนซ์  ก็สามารถบันทึกการสอนทั้งหมด  แล้วใส่ในวีดีโอเซิร์ฟเวอร์เพื่อเรียกดูในภายหลังได้  ก่อให้เกิดการเรียนแบบตามอัธยาศัยตามมา

 

          โมเดลอะซิงโครนัส

          เป็นการสร้างกิจกรรมแบบ  24 x 7  หมายถึงสร้างกิจกรรมการเรียนการสอน  24  ชั่วโมง  ตลอดทุกวันในสัปดาห์ระบบการเรียนการสอนในรูปแบบนี้ไม่จำเป็นต้องนัดแนะเวลาและสถานที่แต่ให้ตัวกลางคือเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นตัวช่วยในการดำเนินกิจกรรม

          ระบบอะซิงโครนัส  ในปัจจุบันนิยมการเรียนการสอนผ่านเว็บโดยมีบทเรียนและเครื่องมือที่ช่วยในการเรียนการสอนอยู่บนเว็บ  มีการสร้างโฮมเพจประจำวิชา  มีการให้ผู้เรียนมีโฮมเพจของตนเองเข้ามาเรียนแบบออนไลน์  เรียนรู้ตามความต้องการ  ตามอัธยาศัย

          เครื่องมือที่ช่วยได้แก่  ระบบอีเมลล์ที่ช่วยในการติดต่อสื่อสารระหว่างครูกับนักเรียน  และนักเรียนกับนักเรียนด้วยกันเองเว็บบอร์ดเป็นกระดาน  ที่ใช้ประโยชน์ในเรื่องการแลกเปลี่ยนข่าวสารข้อคิดเห็น  โฮมเพจเป็นบทเรียนให้ศึกษาด้วนตนเอง  chat  เป็นห้องสนทนาที่เสริมการเรียนรู้  การรับส่งการบ้านและรายงานเน้นให้ผู้เรียนทำบนโฮมเพจ

          เทคโนโลยีสารสนเทศเฉพาะเครือข่ายทำให้เข้าถึงแหล่งข้อมูลต่าง ๆ  ทั่วโลกที่เสริมการเรียนรู้มีการใช้ห้องสมุดดิจิทัล  เพื่อเรียกค้นหาความรู้ที่ต้องการ  ใช้ระบบ  e-book  วารสารสิ่งพิมพ์อิเล็กทรอนิกส์เพื่อประโยชน์การค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเติม  ใช้ระบบออนไลน์แบบ Vedio ส่งสัญญาณเสียงเป็นสถานีวิทยุบนเครือข่ายสร้างกลุ่มกิจกรรมเฉพาะเช่น  กลุ่มข่าว

 

          สรุปแล้วในอนาคต  ห้องเรียนเสมือนจริงจะมีบทบาทที่สำคัญเนื่องจากความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ต  ขีดความสามารถของถนนข้อมูล  ข่าวสารที่มีแนวโน้มของการรับส่งข้อมูลมัลติมีเดียได้ดีขึ้นประจวบกับเทคโนโลยีการจัดการข้อมูล Vedio และภาพ  ทำได้จนสามารถสร้างห้องสตูดิโอที่เคยมีราคาแพงมาก  มาอยู่ในพีซีเพียงเครื่องเดียว  บทบาทของครูกับการสร้างความรู้ในรูปแบบสื่อต่าง ๆ  ที่จะนำมาใช้ในการเรียนการสอนจึงเป็นไปได้  และมีแนวโน้มที่จะจัดการเรียนการสอนบนเครือข่ายอย่างมีประสิทธิภาพได้  อนาคตการจัดการเรียนการสอนบนเครือข่ายจะมีให้เห็นกันมากขึ้น  สถาบันในต่างประเทศจะมาเปิดบริการการเรียนการสอนผ่านเครือข่ายในประเทศไทยมากขึ้น  กลไกการดำเนินการจะเป็นหนทางหนึ่งที่จะสร้างวิธีการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพ  โดยใช้ต้นทุนต่ำดังที่เราเริ่มเห็นการเรียนการสอนกวดวิชาสมัยใหม่ที่ใช้ Vedio  แต่สามารถสอนผู้เรียนได้ทั่วประเทศ  ทั้ง ๆ  ที่ยงไม่ได้ใช้เทคโนโลยี  VOD-Video  On  Demand  หรือการใช้เครือข่ายเลยแม้แต่น้อย  ความสำคัญของระบบการเรียนการสอนจึงขึ้นอยู่กับเนื้อหา  และความน่าสนใจในการดำเนินการมากกว่าตัวเทคโนโลยี

          อย่างไรก็ตาม  หากนำเอาเทคโนโลยีผสมกับการจัดการเนื้อหาที่ดี  ก็เชื่อแน่ว่า  การเรียนการสอนในแนวใหม่นี้จะให้ผลดีต่อผู้เรียนเป็นสำคัญ

 

 

บรรณานุกรม

 

Sam  Hsu  and  Abhi  Pandya.(1998).  “Yet  Another  Virtual  Classroom  over  the  Internet” 

                the  Conference  of FIE. Pp.  717-721* ผู้อำนวยการโรงเรียนสิทธิพยากรณ์  สพป.อยุธยา เขต 1